Travel Insurance
Travel Insurance

 

گلستان

  

 

گلستان یکی از درخشان ترین و استادانه ترین نمونه های نثر پارسی است که پس از گذشت سده های پشت سر هم، هنوز نوشته ای که از حیث فنی و دارندگی سخن، یارای برابری با آن را داشته باشد، خلق نشده است.

نثر گلستان مسجع است. یعنی نثری است که گوشه چشمی نیز بر شعر دارد و گاه از شعر نیز فراتر می رود. این شیوه کار سعدی است که باریک ترین اندیشه را در قالب های محکم و زیبا و به ظاهر آسان می ریزد تا کلام خویش را جاودانی سازد.

گلستان را می توان نوشته ای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی نام نهاد که شاعر خود هر زمان از میان سطور آن قد بر می افرازد و عقیده خویش را در هر بابی بیان می کند و گاهی نیز آنچه را که امکان نداشته از قول خود ابراز کند، توسط یکی از شخصیت های نوشته به خواننده پیام داده است.

زیبایی سبک نگارش گلستان، آنچنان در پهنه ادب پارسی به جلوه گری پرداخته که بسیاری را به دام تقلید از آن کشانده است. و دریغا که تقلیدکنندگان گلستان، در این راه، بیهوده چه بسیار شب ها را به صبح رسانیده اند. در میان تقلیدکنندگان معتبر سعدی می توان جامی آفزیننده بهارستان، قاآنی شیرازی آفریننده پریشان و همچنین قائم مقام را نام برد که در صفحه هایی از منشآت بنظر می رسد که از عهده نیز برآمده است.

گلستان دارای یک دیباچه و هشت باب که به ترتیب عبارتند از:

باب اول – در سیرت پادشاهان (۴۱ حکایت)

باب دوم – در اخلاق درویشان (۴۹ حکایت)

باب سوم – در فضیلت قناعت (۲۸ حکایت)

باب چهارم – در فواید خاموشی (۱۴ حکایت)

باب پنجم – در عشق و جوانی (۱۹ حکایت)

باب ششم – در ضعف و پیری (۹ حکایت)

باب هفتم – در تأثیر تربیت (۱۹ حکایت)

باب هشتم – در آداب صحبت (۹۵ گفتار)

و یک خاتمه می باشد.

  

برگرفته از:

 

کتاب: برگزیده ای از گلستان سعدی

نوشته: کاوه گوهرین

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

نوشتارها

 

زمینه نوشته پیوسته پسین:

 در آداب صحبت  در تأثیر تربیت  در اخلاق درویشان  در سیرت پادشاهان 

 در ضعف و پیری  در عشق و جوانی  در فضیلت قناعت  در فواید خاموشی

 دیباچه (گلستان سعدی) - 1  دیباچه (گلستان سعدی) - 2 

 دیباچه (گلستان سعدی) - 3  دیباچه (گلستان سعدی) - 4 

 دیباچه (گلستان سعدی) - 5  دیباچه (گلستان سعدی) - 6

 دیباچه (گلستان سعدی) - 7

 

زمینه نوشته پیوسته:

 بهارستان  پریشان  دیباچه گلستان 

 

زمینه نوشته پیوسته دیگر:

 مشرف الدّین مصلح سعدی (شیرازی)

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط ع.د در دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱ و ساعت 0:42 |